Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. H Ελληνικά Γαλακτοκομεία με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ ́ επέκταση.Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας
Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
5ο χλμ. Τρικάλων – Πύλης, Δήμος Πύλης
Θεσσαλία 42100
Τηλέφωνο: 24310 61222
E – mail: [email protected]

Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Ελληνικά Γαλακτοκομεία είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο, όταν επισκέπτεστε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση επικοινωνίας, όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας, καθώς και όταν υπάρχει κάποια συμβατική σχέση, όπως:

 • Δεδομένα επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Δεδομένα πελατών και τιμολόγια (Κωδικός πελάτη, επωνυμία, εταιρική μορφή, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟY, email, όνομα πατρός, χώρα, διεύθυνση έδρας-διεύθυνση αποστολής (οδός-αριθμός, Τ.Κ., περιοχή, πόλη, fax, τηλέφωνα), τραπεζικοί λογαριασμοί (αριθμός λογαριασμού, IBAN))
 • Δεδομένα προμηθευτών – παραγωγών και τιμολόγια (Κωδικός προμηθευτή, επωνυμία, εταιρική μορφή, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟY, email, όνομα πατρός, χώρα, διεύθυνση έδρας-διεύθυνση αποστολής (οδός-αριθμός, Τ.Κ., περιοχή, πόλη, fax, τηλέφωνα), τραπεζικοί λογαριασμοί (αριθμός λογαριασμού, IBAN))
 • Δεδομένα επισκεπτών στις εγκαταστάσεις μας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ)
 • Υλικό βιντεοσκόπησης κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις και τους χώρους παραγωγής, που λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με την εταιρία είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση:

 • Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται
 • Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης
 • Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος φυσικού προσώπου
 • Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον
 • Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:
1. Με τη συγκατάθεσή σας

 • Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας

2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με
την εταιρία ή κατά την προσυμβατική διαδικασία

 • Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης

3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων

 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσανομοθεσία, για τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και το προσωπικό μας.
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.).

4. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος φυσικού προσώπου

 • Για την ασφάλεια πελατών, επισκεπτών και του προσωπικού

5. Για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον

 • Για την διαφύλαξη της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που παρασκευάζουμε

6. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, όπως:

 • Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις
  δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας.
 • Για τη διαχείριση των παραπόνων σας.
 • Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής
 • Για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας.
 • Πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και την ασφάλεια πελατών, επισκεπτών και του
  προσωπικού συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, που λειτουργεί
  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που του ανέθεσε η εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ενδέχεται να είναι υποχρεωμένη ή να δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

 • Δημόσιους φορείς
 • Ανεξάρτητες αρχές
 • Εταιρίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων
 • Εταιρίες φύλαξης και ασφάλειας

υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία δεν κοινοποιεί στοιχεία σε άλλους τρίτους, εκτός αν έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται δέκα (10) χρόνια μετά την λήξη της σύμβασης. Εάν υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές εκκρεμότητες για τη σύμβαση αυτή, ο χρόνος διατήρησης παρατείνεται και πέραν της δεκαετίας , μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, η χρονική διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται ως εξής :

 • Σε περίπτωση που η συγκατάθεση αφορά την επικοινωνία για προσφορές, νέα προϊόντα και διαγωνισμούς, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τρία (3) έτη από τη λήψη της συγκατάθεσης..
 • Σε περίπτωση που η συγκατάθεση αφορά την διατήρηση του βιογραφικού, ώστε να εξεταστεί εκ νέου για μελλοντικές θέσεις εργασίας, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα έτος από την ημερομηνία αποστολής του βιογραφικού. Σε περίπτωση που πρόκειται για υλικό βιντεοσκόπησης κατά την είσοδο – έξοδο στις εγκαταστάσεις μας, τα δεδομένα διατηρούνται για διάστημα 15 ημερών.

Τι είναι τα cookies και γιατί τα συλλέγει η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.;

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική για τα Cookies εδώ

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:
✓ Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
✓ Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
✓ Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
✓ Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
✓ Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
✓ Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία
τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

➢ Το δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που
διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
➢ Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι
ανακριβή ή ελλιπή.
➢ Το «δικαίωμα στη λήθη»
Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που
έχουμε συλλέξει και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
➢ Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

➢ Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.
➢ Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας
ανά πάσα στιγμή.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της εταιρίας και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος. Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ Ανάκληση της συγκατάθεσης Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της. Ερωτήσεις για την Προστασία των Δεδομένων Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.,5ο χλμ. Τρικάλων – Πύλης, Δήμος Πύλης, Θεσσαλία 42100 και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.